กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : krukc093039@maechaem.ac.th

นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล
ครู คศ.2
อีเมล์ : nut_pitakchanitikul@maechaem.ac.th

นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
ครู คศ.2
อีเมล์ : krurung@maechaem.ac.th

นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
ครู คศ.2
อีเมล์ : katasilp@maechaem.ac.th

นายศิลปชัย สุวรรณปราการ
ครู คศ.1
อีเมล์ : mixmax546@maechaem.ac.th

นางเครือวัน กันทะศิลป์
ครู คศ.1
อีเมล์ : kruewan@maechaem.ac.th

นายนิรันดร์ ฝั้นศรี
ครู คศ.1
อีเมล์ : niran@maechaem.ac.th

นายชลกานต์ พุทธสอน
พนักงานราชการ
อีเมล์ : krumine1972@maechaem.ac.th

นายอนุชิต แก้วอินสี
อีเมล์ : anuchit@maechaem.ac.th