กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชานันท์ อนุบัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ทะบุญ
ครู คศ.2

นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชนากานต์ เลิศดำเนิน
เบอร์โทร : 086-185-9861