กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 086-195-7444

นายนิธิพงค์ อาจใจ
ครู คศ.2

นายสามารถ ใสญาติ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 084-8067044

นางสาวบุษราพร กึกก้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพิน แยลูกู
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ
ครูผู้ช่วย

นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์
เบอร์โทร : 086-201-3485

นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา
ครูผู้ช่วย