กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 097-961-0331

นางอรัญญา ทาแป้น
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-368-1181

นางกันทรากร จันโลหิต
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-023-2049

นายสิทธิพร สินธุปี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 086-919-2298

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0979187171

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-560-7794
อีเมล์ : ่junjira_b@hotmail.com

นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายชนะภัย ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางพัชชา สิทธุวานนท์
ครูอัตราจ้าง