กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 089-838-1181

นางพนิดา จริยา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-777-1370

นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา บริรักษ์เดชา
ครู คศ.1

นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์
ครู คศ.1

นายสุทิน อยู่ทุ่ง
ครูผู้ช่วย