ภาพกิจกรรม
ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ และนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ และนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้มานิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาเรื่อง การสรุปถอดบทเรียนเพื่อค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหา
ในโครงการวิจัย "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)​
ด้วยกระบวนการ PLC" ของครูแกนนำโรงเรียนแม่แจ่ม ซึ่งโอกาสนี้
ผู้อำนวยการนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,15:44   อ่าน 1785 ครั้ง