คณะผู้บริหาร

นางสาวปนิดา ปันดอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-485104
อีเมล์ : director@maechaem.ac.th

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-485104
อีเมล์ : krujan@maechaem.ac.th

นายอรรณพ คำมาตา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-485104
อีเมล์ : teacher_nhop@maechaem.ac.th

นายกิตติพงษ์ คำแหง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-485104
อีเมล์ : kittipong.k@maechaem.ac.th

นางอรัญญา ทาแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-485104
อีเมล์ : aranyatapan@maechaem.ac.th