ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา
ร้อยละนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2561 – 2563
กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเวลาที่ สพฐ. กำหนดกับร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรจำแนกตามหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2561
กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเวลาที่ สพฐ. กำหนดกับร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรจำแนกตามหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2562

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเวลาที่ สพฐ. กำหนดกับร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรจำแนกตามหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2563

ร้อยละนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2561 – 2563
กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเวลาที่ สพฐ. กำหนดกับร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรจำแนกตามหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2561

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเวลาที่ สพฐ. กำหนดกับร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรจำแนกตามหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2562

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเวลาที่ สพฐ. กำหนดกับร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรจำแนกตามหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2563