ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี พ.ศ. 2561 – 2563
ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี พ.ศ. 2561 – 2563