วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์


           โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

................................................................................................................
 พันธกิจ


               1.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
               2.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
               3.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
               4.   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาของตนเองแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ
               5.   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               6.   ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
               7.   ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               8.   ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
               9.   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
................................................................................................................
 เป้าประสงค์

 

  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินในแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้เรียนซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาของตนเองแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ
  5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
  7. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  8. สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
  9. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 
................................................................................................................
ปรัชญาของโรงเรียน


“มีวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม  นำอาชีพ”

 

................................................................................................................
คำขวัญโรงเรียน


คุณธรรมนำจิตใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม


................................................................................................................
 
 คติพจน์ประจำโรงเรียน


วิริเยน  ทกฺขมจฺ  เจติ 
( คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร )

................................................................................................................
เอกลักษณ์ของโรงเรียน


แต่งกายงาม ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

................................................................................................................
 อัตลักษณ์


วินัยดี มารยาทงาม

 
................................................................................................................
 
  สีประจำโรงเรียน


สีม่วง-ขาว