ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเชียงแสน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 1,100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาคกุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,640,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารละกอน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 8,880,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 15,800,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : 15,112,958.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมหงส์บี้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 1,350,100.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาคาร 500 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 6,000,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนคหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 450,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บัานพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 120,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 230,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 230,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 413,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบพิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 413,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 431,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 700,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 121,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 188,652.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 600,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะชำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 0
งบประมาณ : 32,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 394,200.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลาน้ำตื้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 75,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องฟิตเนส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 130,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอส่งน้ำประปาโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 0
งบประมาณ : 0
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั่วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 199,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..